OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)
wersja z dnia
10.02.2019 r.

         

 

GENERAL PURCHASE TERMS AND CONDITIONS (GPTC)
version of 10/02/2019

1. Przedmiot i zawarcie Umowy sprzedaży/ dostawy

Przez umowę sprzedaży dostawca/sprzedawca (zwany dalej „Sprzedawcą”) zobowiązuje się przenieść na EXIDE TECHNOLOGIES S.A. (zwana dalej „Kupującym”) własność towaru z oferty Sprzedawcy zamówionego przez Kupującego (zwanego dalej „Towarem”) i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

 2. Zamówienia

Zamówienia na Towar składane przez Kupującego są ostatecznie przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę po odesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia i odpowiedzi na zamówienie Kupującego w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia oznacza milczące przyjęcie zamówienia do realizacji. Zawarcie umowy w sposób opisany w niniejszym punkcie oznacza przyjęcie niniejszych warunków zakupu bez względu na klauzule umieszczone na dokumentach handlowych Sprzedawcy. Ogólne warunki sprzedaży Sprzedawcy są wyłączone. Wyłącza się możliwość zmiany treści zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą Kupującego.

 3. Terminy dostaw

Sprzedawca nie może zmieniać ustalonych terminów dostaw. Przekroczenie uzgodnionego przez strony terminu dostawy Towaru uprawnia Kupującego do naliczania kary umownej w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) ceny zamówionego Towaru za każdy dzień opóźnienia dostawcy Towaru, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych. Opóźnienie większe niż o 14 (czternaście) dni uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy (odwołania zamówienia). Powyższe reguły nie mają zastosowania jeżeli niemożność realizacji dostaw Towaru wynika z działania siły wyższej.

 4. Warunki dostawy

Dostawę uważa się za wykonaną (co powoduje spełnienie warunków dostawy i przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru ze Sprzedawcy na Kupującego) w momencie wydania Towaru w siedzibie Kupującego. Towar jest transportowany na ryzyko Sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości (wad, braków itp.) Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy o powyższym fakcie i zabezpieczenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi w ustawowo obowiązującym trybie (również gdy przewoźnik został wybrany przez Sprzedawcę). W razie odpowiedzialności przewoźnika, Kupujący przekaże Sprzedawcy niezbędne dokumenty do dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

 5. Ceny

Ceny za Towar są ustalane na bazie cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu zamówienia. Ceny towarów nie ujętych w cenniku Sprzedawcy są ustalane pomiędzy stronami. Cennik może być zmieniany za 30-dniowym powiadomieniem, chyba że strony w umowie lub ofercie ustaliły stałe ceny. Cena za Towar zawiera koszt transportu do siedziby Kupującego oraz ubezpieczenie, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

6. Warunki płatności

Cena za Towar jest płatna przez Kupującego przelewem na rachunek Sprzedawcy w terminie 60 dni od daty dostawy Towaru. W razie nieterminowej zapłaty ceny Sprzedawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.

7. Gwarancja

Sprzedawca udziela gwarancji na Towar na okres 2 lat od dnia dostawy (o ile nie ustalono innego okresu). Towar wadliwy podlega nieodpłatnej wymianie w siedzibie Kupującego. Gwarancją nie są objęte wady wynikłe z samowolnej naprawy, przeróbki lub zmiany Towaru przez Kupującego oraz użytkowanie Towaru niezgodnie z dostarczoną przez Sprzedawcę instrukcją.

8. Sprawy sporne

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa. W przypadku zaistnienia różnic pomiędzy postanowieniami OWZ a indywidualną umową o współpracy handlowej, zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, zastosowanie będą miały postanowienia umowy. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania niniejszych ogólnych warunków zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, organem rozstrzygającym będzie właściwy dla Kupującego sąd powszechny w Poznaniu.

9. Własność intelektualna i poufność

Przekazanie przez Kupującego jakichkolwiek wzorów Towaru, rysunków czy projektów nie przenosi na Sprzedawcę jakichkolwiek praw autorskich czy tez innych praw własności intelektualnej. Sprzedawca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, jakie otrzymał od Kupującego w związku z zamówieniem Towaru, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł za każdy taki przypadek niedotrzymania tego obowiązku, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za poniesiona szkodę na zasadach ogólnych. Sprzedawca oświadcza, że dostarczony przez niego Towar nie narusza praw własności intelektualnej podmiotów trzecich. W razie gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, Kupujący ma prawo do zwrotu Towaru za zwrotem zapłaconej ceny i dochodzenia odszkodowania za wynikłą z tego szkodę.

10. Zgodność z przepisami ochrony środowiska i bhp

Wszystkie nabywane wyroby lub materiały oraz usługi powinny spełniać wymagania zawarte w przepisach prawnych obowiązujących w kraju Sprzedawcy i Kupującego, dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogów EXIDE Technologies.
W przypadku substancji chemicznych wymagane jest dostarczenie aktualnych Kart Charakterystyki Substancji (MSDS). W przypadku urządzeń wymagane jest dostarczenie aktualnych dokumentacji technicznych. W przypadku usług wymagane jest dostarczenie wszystkich aktualnych wymaganych zezwoleń i pozwoleń (prace na wysokościach, prace spawalnicze, prace w przestrzeniach zamkniętych, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia na prowadzenie pojazdów, uprawnienia energetyczne oraz inne związane z wykonywaną usługą). Podczas pobytu na terenie zakładu Kupującego, Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania ostrożności, przestrzegania przepisów BHP i ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie nadzoru nad swoimi pracownikami, podwykonawcami i innymi osobami, które wykonują czynności w imieniu Sprzedawcy.

11. ISO 50001

Firma EXIDE TECHNOLOGIES wdrożyła system zarządzania energią według normy DIN ISO 50001. Uważamy naszych dostawców za partnerów, którzy wspierają nas w spełnianiu wymagań związanych ze środowiskiem i energią. W razie potrzeby jesteśmy dla nich wsparciem.

12. RoDO

Jeżeli w trakcie wykonywania zlecenia pomiędzy stronami wymieniane są dane osobowe, każda ze stron ma obowiązek zachować je w poufności i traktowania ich zgodnie polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (2016/679) z dnia 25 maja 2018 r. Niedozwolone jest dalsze przekazywania otrzymanych danych osobowych bez zgody drugiej strony. Każda ze stron zapewni podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyk wynikających z przetwarzania danych osobowych, zawiadomi o ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa tych danych, a także będzie wykonywać pozostałe obowiązki wynikające z przepisów, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.

 

1. Subject Matter and Conclusion of a Sale/ Delivery Contract

By the sale contract, the supplier/vendor (hereinafter referred to as "Seller") undertakes to transfer on EXIDE TECHNOLOGIES S.A. (hereinafter referred to as "Buyer”) the property of the commodity from the Seller's offer, ordered by the Buyer (hereinafter referred to as "Commodity”) and to give them the Commodity, and the Buyer undertakes to take the Commodity and to pay its price to the Seller.

 2. Orders

The Orders for the Commodity placed by the Buyer are finally accepted for realization after resending the order confirmation by the Seller. Lack of such a confirmation or lack of answer to the Buyer's order within 3 business days from the day of its placing is deemed as tacit acceptance of the order. The conclusion of a contract in a way described in this point means the acceptance of these general purchase terms and conditions, regardless of clauses existing in the Seller's commercial documents. Any Seller's general conditions of sales are excluded. The possibility of any order content alteration by the Seller shall be excluded, unless it takes place with an explicit consent of the Buyer.

 3. Delivery Dates

The Seller may not change fixed delivery dates. Exceeding the Commodity delivery time agreed between Parties shall entitle the Buyer to charge the contractual penalty amounted to 0,5% (five tenths of a percent) of the price of the Commodity ordered for each day of delay of the Commodity Seller, what does not preclude the Buyer from claim for additional compensation for damage suffered, on general principles. A delay exceeding 14 (fourteen) days shall entitle the Buyer to withdraw from the contract (cancellation of the order). The above-rules do not apply if the failure to supply the Commodity is due to force majeure.

 4. Terms of Delivery

The delivery shall be deemed done (what causes the fulfilment of delivery terms and passage of the risk of accidental Commodity loss or damage from the Seller to the Buyer) in the moment of Commodity release on Buyer's premises. The commodity shall be transported on the risk of the Seller, unless the Parties have agreed otherwise in the contract. In case of any irregularities (defects, deficiencies, etc.), the Buyer shall be obliged to notify the Seller of that fact and to secure the claims against the carrier in the statutory mode (even if the carrier has been chosen by the Seller). In the event of carrier's liability, the Buyer shall provide the Seller with any documents necessary for the claim from the carrier.

 5. Prices

The Prices for the Commodity shall be determined on the basis of the Seller's price list in force at the date of the order. The price of a Commodity not included in the Seller's price list shall be agreed between the Parties. The price list can be changed with a 30-days' notice period, unless the Parties have agreed fixed prices in the contract or in the offer. The price for the Commodity shall include the cost of transport to the Buyer's premises and the insurance, unless otherwise agreed by the Parties.

6. Terms of Payment

The price for the Commodity shall be paid by the Buyer by bank transfer to the Seller's bank account within 60 days from the date of delivery of the Commodity. In case of delayed payment of the price, the Seller has the right to charge legal interest for the delay time.

7. Warranty

The Seller warrants the quality of the Commodity for a period of 2 years from the delivery date (unless another period was fixed). A defective commodity shall be subject to a gratuitous replacement on the Buyer's premises. The warranty does not cover any defects caused by unauthorized Buyer's repairs, modifications or changes to the Commodity, and the use of the Commodity inconsistently with the instructions delivered by the Seller as well.

8. Disputes

For all matters not covered by the provisions of the GPTC, relevant provisions of Polish law shall apply. In the event of any differences between the GPTC provisions and those of an individual commercial cooperation agreement concluded between the Seller and the Buyer, the stipulations of that agreement shall apply. For any dispute concerning the interpretation or the execution of these GPTC, which the Parties are unable to settle amicably, a common court in Poznan competent for the Buyer shall be a decisive body.

9. Intellectual Property and Confidentiality

The delivery of any Commodity models, drawings or designs by the Buyer does not transfer any copyrights or other intellectual property rights on the Seller. The Seller has an obligation to keep secret any confidential information, which they received from the Buyer in connection with the Commodity order, on pain of payment of a contractual penalty amounted to PLN 50 000 (fifty thousand zlotys) for each such non-keeping case, what does not exclude the right to claim an additional compensation for suffered damage, on general principles. The Seller declares that the Commodity supplied by them does not infringe the intellectual property rights of third parties. In the event that the above-declaration turned out false, the Buyer has the right to return the Commodity for a refund of the price paid and to claim a compensation for the damage resulting from this.

10. Compliance with Environment Health and Safety regulations

All purchased materials, products and services shall be compliant with Environment Health and Safety regulations and law, applicable at country of Seller and Buyer as well as with requirements of EXIDE Technologies. In case of chemical materials and products Seller will provide Material Safety Data Sheet (MSDS). In case of devices and machines, Seller will provide valid technical documentation. In case of services Seller will provide all requirements certificates, permits and licences (work on height, welding, work at closed areas, permit for waste generation, driving and vehicle operating licences, working with energy installation, and all the others related with provided service). During the stay at the Buyer's premises, the Seller is obliged to remain careful, to comply with health and safety rules and to be responsible for proper supervision of employees, subcontractors and other persons who perform activities on behalf of the Seller.

11. ISO 50001

EXIDE TECHNOLOGIES have implemented an energy management system according to DIN ISO 50001. We consider our suppliers as partners who support us in the resolution of upcoming environmental and energy questions and we support them if required.

12. GDPR

If personal data are exchanged between the parties during the execution of the order, each party is obliged to keep them confidential and to treat them in accordance with Polish laws on personal data protection and the provisions of the General Data Protection Regulation (2016/679) dated May 25, 2018. No further transfers of received personal data are allowed without the consent of the other party. Each party shall ensure that appropriate technical and organizational measures are taken to achieve a level of security appropriate to the risks arising from the processing of personal data, notify about any breaches of security of such data, and perform other obligations arising from the provisions, under pain of being liable for damages resulting from this title.